Se eksempler på erhvervsmæssig virksomhed

Bo åbner eget malerfirma efter at have været ude af branchen i en del år. Momsregistrering, køb af varebil og pensler ordnes hurtigt. Han kommer med i en totalentreprise og ansætter en svend og en lærling. Bo har ikke udarbejdet budgetter, men der er masser at lave, og han tjener godt.

Skattestyrelsens vurdering

Da virksomheden giver overskud og Bo har påtaget sig en økonomisk risiko ved investering i varebil og ansættelse af personale, anses Bo skattemæssigt for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Ved bedømmelsen ses der bort fra de manglende budgetter, dels fordi firmaet giver overskud, dels fordi risikoen ved at ansætte eget personale vægter højt.

Peter har et mindre landbrug med et areal på 7 ha. Peter har et kvægbrug med kødkvægsproduktion. Peter har fuldtidsarbejde ved siden af, men har taget en jordbrugseksamen. Virksomheden giver et beskedent overskud.

Skattestyrelsens vurdering

Peter driver erhvervsmæssig virksomhed. Ud fra en teknisk-landbrugsfaglig vurdering, kan driften betegnes som sædvanlig og forsvarlig, og der tilsigtes at opnå et overskud.

Jens ejer og driver i det daglige en jagt- og fiskeriforretning med 4 ansatte. Han har fået en henvendelse fra den lokale aftenskole, som ønsker, at han skal undervise elever, der gerne vil have jagttegn. Undervisningen omfatter 1-2 elevhold. Hvert hold forventes at skulle undervises 8-10 aftener for bagefter at kunne bestå jagtprøven, der består af en teoretisk og en praktisk del. Jens får 1.250 kr. pr. undervisningsaften. Jens skal udarbejde undervisningsmateriale, hvorimod annoncering og lokaler stilles til rådighed af skolerne.

Skattestyrelsens vurdering

Jens beskattes som selvstændig erhvervsdrivende af indkomsten fra jagt- og fiskeriforretningen, idet den drives for hans regning og risiko.

Indtægten fra aftenskolerne er lønindkomst for Jens. Han får et fast honorar pr. undervisningsaften uanset antal deltagere. Jens har ikke en økonomisk risiko, fordi han får et fast honorar. Desuden skal Jens ikke i denne forbindelse afholde driftsudgifter, der efter deres art og omfang ligger væsentligt ud over, hvad der er sædvanlig i lønmodtagerforhold.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.